DOĞU ANADOLU’DA İLK TÜRK İZLERİ

19.03.2016
20.570
A+
A-
DOĞU ANADOLU’DA İLK TÜRK İZLERİ

Kaynakça
♦ Aytekin O. 1999: “Tarih Mağaradan Aydınlanacak”, Tarih ve Medeniyet-61, 70-72
♦ Barnett R.D.1950: The Excavations of the British Museum at Toprakkale near Van, Iraq XII, 1-43, London
♦ Belli O. 1982, “Urartular”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi,
♦ Belli O. 2000: Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ankara
♦ Bingöl A. 2002, Karayazı’da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar / Historical and Archaeological Researches in Karayazı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi-2, Sayı: 28-29, Erzurum
♦ Ceylan A. 2000: “1998 Yılı Erzincan Yüzey Araştırması”, XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı – II, 181-193, Ankara
♦ Ceylan A. 2000b: “Çayırlı’da Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar”, Atatürk Üniversitesi,Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi -XV, s. 277-291, Erzurum
♦ Ceylan A. 2001: 1999 Yılı Erzincan ve Erzurum Yüzey Araştırmaları, 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı – 2, 71-82, Ankara
♦ Ceylan A. 2002: 2000 Yılı Erzincan ve Erzurum Yüzey Araştırmaları, 19. Araştırma Sonuçları Toplantısı – 2, 165-178, Ankara
♦ Ceylan A. 2005: 2003 Yılı Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı – 2, 189-200, Ankara
♦ Ceylan A. 2005b: “Erzurum ve Çevresinde Erken Dönem Türk İzleri”, Türk Kültürü Paneli, (Ed.A.Ceylan,) Erzurum.
♦ Ceylan A. 2007: 2005 Yılı Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I, 163-182, Ankara
♦ Ceylan A. 2008: 2006 Yılı Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırmaları, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I, Baskıda, Ankara
♦ Çilingiroğlu 1993: Van Ayanis (Ağartı) Kalesi Kazıları, 1990-1991, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı – I, Ankara
♦ Çilingiroğlu 2005: Ayanis Kalesi Haldi Tapınağı, Arkeoatlas 4, s. 98-99, İstanbul
♦ Danık E. 2004: “Koyun ve At Şeklindeki Anadolu Mezar Taşlarının Dağılımı” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi-4, 19-28
♦ Dönmez Ş.2002: Ön asya’da İskitler, Türkler Ansiklopedisi-4, 33-44
♦ Durmuş İ. 1993: İskitler(Sakalar), Ankara.
♦ Erzen 1967: 1959-1961 Yılları Arasında Toprakkale Araştırmaları, VI. Türk Tarih Kongresi, 53-64, Ankara
♦ Erzen 1992: Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara.
♦ Frankel 1979: The Ancient Kingdom of Urartu, London
♦ Gündoğdu H. 2002, Tarihi ve Kültürel Yönleri ile Oltu, Ankara
♦ Kafesoğlu İ. 1949: “Ahlât ve Çevresinde 1945’de Yapılan Tarihi ve Arkeolojik Tetkik Seyahati Raporu” Tarih Dergisi-I, 167-190
♦ Karamağaralı B. 1992: Ahlat Mezar Taşları, Ankara.
♦ Ketin İ.1983, Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış, 1983, İstanbul.
♦ Kırzıoğlu F. 1995: “Khazarlar’ın Borçalı ve Kazak Boyları’ndan Karapapaklar’da Çağımızda İnsan-Heykelli Kabir Taşı Yapma Geleneği” Türk Kültürü Araştırmaları (ayrı basım), 229-235
♦ Koşay H.Z.; 1984, Erzurum ve Çevresinin Dip Tarihi, Ankara, 1984.
♦ Koşay H.Z.-K.Turfan; “Erzurum – Karaz Kazısı Raporu”, Belleten XXIII/91, 349-413
♦ König 1955-57: Handbuch der Chaldischen Inschriften, Archiv für Orientforschung herausgegeben von Ernst Weidner, Beiheft 8, Graz
♦ Melikishvili 1960: Urartskiye klinoobraznıye Nadpisi, Moskova
♦ Memiş E.1996: Tarih Metodolojisi, İstanbul
♦ Memiş E. 1998: Türk Kültür Tarihi, Konya
♦ Memiş E. 2002:Eskiçağ’da Türkler, Konya.
♦ Memiş E.2005: İskitlerin Tarihi, Konya
♦ Memiş E. 2005a: “Eski Anadolu Tarihinde Türkler / Turks in History of Ancient Anatolia”, Türk Kültürü, (ed. A. Ceylan), Erzurum
♦ Özgür E.M. 2001, Türkiye Coğrafyası, Ankara
♦ Özkan H. 2000: “Erzincan ve Çevresinde, Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taşları”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:15, Erzurum, 2000, s,31-47.
♦ Özkan H. 2002: “Çayırlı ve Çevresinde Heykel Biçimli Mezar Taşlarından Birkaç Örnek”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 2002, s.611-621.
♦ Payne M.R. 1995: Urartu Yazılı Belgeler Katalogu, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılamamış Doktora Tezi, İstanbul.
♦ Sandalgian J.1900: Les Inscriptions cuneiformes urartiques: Transcrites avec une triple Traduction interlineaire en Armenien classique, en Latin et en Française, Suives d’un glassaiere et d’une Grammaire, Venedik
♦ Saraçoğlu H. 1989, Doğu Anadolu Bölgesi, İstanbul.
♦ Sevim 1988: Anadolu’nun Fethi, Ankara Sevin V. 2005: Hakkâri Taşları, İstanbul
♦ Sevin V. 2003: “Hakkâri Taşları, Türkler’in Ana Yurdu Orta Asya mıydı?”, Toplumsal Tarih- 120, 42-45
♦ Sevin V.2001:”Hakkâri Stelleri: Zap Irmağı Kıyısında Bozkır Göçebeleri” Tüba-Ar-Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi-4, 79-88
♦ Sevin V. 1999: “Hakkari’nin Çıplak Kralları”, Atlas-79, 70-86.
♦ Tarhan M.T. 1969: “İskitlerin Dini İnanç ve Adetleri” Tarih Dergisi-23, 147-170
♦ Tarhan M.T. 1970: “Bozkır medeniyetlerinin Kısa Kronolojisi” Tarih Dergisi-24, 17-32
♦ Tarhan M.T. 1972: Eskiçağ’da Kimmerler Problemi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsü Doktora Tezi, İstanbul
♦ Tarkan T.1974, Ana Çizgileriyle Doğu Anadolu Bölgesi, Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağanı, Erzurum ve Çevresi, 1974, Erzurum.
♦ Tarhan M.T. 1976: “Eskiçağ’da Kimmerler Problemi” VIII. Türk Tarih Kongresi, 355-369.
♦ Tarhan M.T. 1983: “The Structure of the Urartian State”, Anadolu Araştırmaları-IX, 295-310
♦ Tarhan M.T. 1984: “Anadolu Tarihinde Kimmerler”, Araştırma Sonuçları Toplantısı-I, 109­120
♦ Tarhan M.T. 2002: “Ön Asya Dünyasında İlk Türkler Kimmer ve İskitler” Türkler Ansiklopedisi-1, 597-610.
♦ Tarhan M.T. – V.Sevin 1975: Urartu Tapınak Kapıları ile Anıtsal Kaya Nişleri Arasındaki Bağıntı, Belleten 39/155, 389-412
Dipnotlar:
[1] Saraçoğlu 1989: 1 vdd., Tarkan 1974: 7 vdd.
[2] Ketin 1983: 463 vd.
[3] Tarkan 1974: 11 vd., Özgür 2001: 51 vd., Saraçoğlu 1989: 470 vdd.
[4] Tarkan 1974:19, Belli 2000: 409 vd.
[5] Erzen 1992: 29 vd.
[6] Memiş 2005: 56 vd.; Memiş 1996: 5 vd., Memiş 1998: 46, Memiş 2002:69 vd.
[7] Metnin transkripsiyonu ve Türkçe tercümesi için bak.; Memiş 2005a: 60vd
[8] Tarhan 1969:147vd., Tarhan 1970:17 vd., Tarhan 1972:1 vd., Tarhan 1976: 355 vdd, Tarhan 1983: 295 vd., Tarhan 1984: 109 vd., Tarhan 2002: 597 vd.
[9] Tarhan 2002: 597 vd.
[10] Durmuş 1993: 1 vd.
[11] Dönmez 2002: 33 vd.
[12] Sevim 1988: 1 vd
[13] Ceylan; 2002, 425 vd.
[14] Ceylan; 2002, 426 vd., Bingöl, 2002, 173 vd.
[15] Koşay; 1984, 10 vd., Koşay-Turfan; 1959, 351 vd.
[16] Ceylan; 2000, s.277-291., Ceylan; 2000, s.181-192.,Ceylan;2001, s.71-82.,Ceylan; 2002, s.165-178, Ceylan; 2005 (baskıda)
[17] Gündoğdu; 2002, 122-125.
[18] Geyiklitepe ilk kez Sait Küçük tarafından tespit edilmiş ve ilk bilimsel tespit tarafımızdan 2004 yılında gerçekleştirilmiştir. Ceylan 2005b: 21-50, Ceylan 2007: 1 vd..
[19] Ceylan 2008: Baskıda
[20] Kırzıoğlu 1995: 229 vdd.
[21] Ceylan 2000: 184, Özkan 2000:31 vd.
[22] Geniş bilgi için bak; Özkan 2002: 61 vd., Ceylan 2000: 184
[23] Sevin 1999: 70 vd., Sevin 2001:79 vd., Sevin 2003: 42 vd., Sevin 2005: 1 vdd.
[24] Sevin 2005: 112 vd.
[25] Ardahan Bölgesi insan heykelli mezar taşları ekip üyelerimizden Doç. Dr. H.Özkan tarafından yayına hazırlanmaktadır.
[26] Aytekin 1999: 70 vd.,
[27] Sandalgian 1900: 34, Payne 1995: 105 vdd., Belli 2000: 210-216
[28] Barnett 1950: 1-43, Frankel 1979, Erzen 1967: 53-64, Belli 1982: 140-208, König 1955-57:, Melikishvili 1960:, Tarhan-Sevin 1975: 390 vdd
[29] Belli 2000: 203-209
[30] Çilingiroğlu 2005: 98-99, Çilingiroğlu 1993: 431-439
[31] Koyun, koç ve at şekilli mezar taşlarının genel dağılımı için bak; Danık 2004: 19 vd.
[32] Karamağaralı 1992: 1 vdd.
[33] Danık 2004: 26
[34] Kafesoğlu 1949: 167
[35] Bölgedeki tarihi veriler başkanlığını yaptığım bir ekip tarafından Doğu Anadolu’da Erken Dönem Türk İzleri Projesi çerçevesinde incelenmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Bu konu her zaman dilden dile ilden ile dolaşıyor. Aslında son derece önemli bir konu. Tarihte hiçbir iz olmasa da Türk Milletinin ebed müddet soyuna sopuna bu güne ve geleceğe çocuklarına aktaracağı en büyük şereftir:BÜYÜK TÜRK DEVLETİ VE ONUN ASİL MİLLETİ
    Ancak bu konu daha sık ve etkili her ilde tekrarlanması gereken ve hatta uluslar arasına dönüştürülmesi gereken bir konudur. Halaçoğlu Hocamız bunları çok iyi bilir. Ancak tek eksikliğimiz yeni yüzlere ve enerjilere açık olmayan bir darlıktır. Oysa hele hele bugün ülkemizin içine düştüğü kan ve gözyaşı bu katılımı arttırmak istememizden geçiyor.
    Ne zaman iktidar olacağız? Yeni yüzler yeni fikirler ve yepyeni bir güçlü politika hem Türkün tarihini aydınlatır hem de bu ülkeyi kalkındırıp kandan kurtarır. Elinize sağlık çok çok beğendim.. ULUSLARARASI TÜRKBİLİM EDİTÖRÜ OLARAK YÜREKTEN KUTLUYORUM..
    Dr. Suavi TINCAY

  2. İvan Dobrev dedi ki:

    Tebrikler, yalnız Oğuzlar öncesi Türklerin Bulgar olduğu sonucuna varıp eksplike edebilirseniz daha inandırıcı olursunuz.